Siedziba główna WUOZ Kielce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DRUKI DO POBRANIA - WUOZ KIELCE

 

UWAGA! - W celu pobrania dokumentów składanych do Delegatury w Sandomierzu kliknij tutaj

 

W związku z wejściem w życie od dnia 23 września 2018 r Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskichi badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609), do wniosku o wydanie pozwoleń na pracę należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z  zabytku (np.: Akt notarialny, odpis Księgi Wieczystej, Akt Własności ziemi, zgoda właściciela wraz z dokumentem świadczącym, że jest Właścicielem/Użytkownikiem Wieczystym lub Zarządcą).

 

ZABYTKI RUCHOME, ZABYTKI NIERUCHOME, UKŁADY URBANISTYCZNE

Informacje dotyczące osób, które mogą wykonywać badania prace przy zabytkach

Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich, badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru

Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku lub na obszarze wpisanym do rejestru

Przemieszczenie zabytku nieruchomego albo trwałe przeniesienie zabytku ruchomego

Podział zabytku nieruchomego albo zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

Roboty budowlane w otoczeniu zabytku

Wniosek na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych

Podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym, na obszarze wpisanym do rejestru

Oświadczenie o posiadanym prawie do korzystania z zabytku ruchomego

Oświadczenie o posiadanym prawie do korzystania z zabytku nieruchomego

 


Wniosek o wydanie pozwolenia na zlokalizowanie ogródka letniego w pasie drogowym na obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków

Uwaga !

Wojewódzki Świętokrzyski Konserwator Zabytków w Kielcach zwraca uwagę, że wygląd ogródka winien być zgodny z „zasadami aranżacji sezonowych ogródków gastronomicznych sytuowanych na terenie Miasta Kielce” określonych w Zarządzeniu nr 399/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2021 r.) - dostępnym pod adresem internetowym: bip.kielce.eu.


 

 

 ARCHEOLOGIA

Standardy prowadzenia badań archeologicznych
Niezbędnym elementem nowoczesnego i skutecznego zarządzania dziedzictwem archeologicznym, a w szczególności jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń, jest systemowość rozwiązań polegająca na ujednolicaniu procedur administracyjnych, a także standaryzacji działań przy zabytkach archeologicznych. W załączniku znajdują się opracowane przez NID  wytyczne dotyczące najczęściej stosowanych metod nieinwazyjnych i inwazyjnych badań archeologicznych. Poniższe wytyczne omawiają ogólne zasady prowadzenia badań archeologicznych. Określają one minimalne wymagania przy realizacji tego typu prac, a tym samym – podstawowe warunki metodyczne i dokumentacyjne stawiane archeologom przez służby konserwatorskie w momencie wydawania pozwolenia na badania archeologiczne oraz w czasie odbioru prac.

Badania nieinwazyjne lądowe – Pobierz
Badania inwazyjne lądowe – Pobierz

Wydanie decyzji określającej zakres i rodzaj badań archeologicznych

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych w tym zabytków archeologicznych

Wniosek o wydanie opinii archeologicznej

REJESTR ZABYTKÓW

Wpis do rejestru zabytku ruchomego

Wniosek o wpis do rejestru zabytków nieruchomych

Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków nieruchomych

Oświadczenie o posiadanym prawie do korzystania z zabytku ruchomego

Oświadczenie o posiadanym prawie do korzystania z zabytku nieruchomego

Wniosek o zaświadczenie o wpisie do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków

Wniosek o zaświadczenie do celów podatkowych

 

ZABYTKOWA ZIELEŃ

Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków ze stycznia 2018r.

1. ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEWA

Dotyczy osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych.

Osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
•    80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
•    65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego;
•    50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Wzór zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa

2. WIATROŁOMY I ZŁOMY

Dotyczy osób fizycznych i innych podmiotów z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych.

Osoby fizyczne lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym dokonują zamiaru zgłoszenia do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach usunięcia uszkodzonych drzew i krzewów. Jednakże usunięcie drzew/krzewów stanowiących złomy i wykroty możliwe będzie po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (art. 83f ust 1 pkt. 14 lit. b ustawy o ochronie przyrody). Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, zobowiązane są
w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, do przekazania do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, informacji o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew (art. 83f ust 1 pkt. 14 lit.  a i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody)
Wzór zgłoszenia przeprowadzenia oględzin dot. złomów i wykrotów

3. ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW

Dotyczy osób fizycznych na cele związane z działalnością gospodarczą i innych podmiotów ze wszystkich rodzajów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Osoby fizyczne na cele związane z działalnością gospodarczą lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów wydawanego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę w trybie ustawy o ochronie przyrody nie obejmuje drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
•    80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
•    65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
•    50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
Wzór wniosku na wycinkę drzew i krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody

4.  POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.
Pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie jest wymagane bez względu na obwód pni drzew, również w przypadku usuwania drzew lub krzewów przez osoby fizyczne.
Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
- wzór wniosku na prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na usunięciu drzew i krzewów
- wzór programu prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na usunięciu drzew i krzewów

5.  POZWOLENIE NA INNE DZIAŁANIA, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni nie mieszczące się w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo - oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane - wymaga uzyskania pozwolenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.
Pozwolenie na inne działania w parkach, ogrodach lub przy innych formach zaprojektowanej zieleni jest wymagane np.:
•     w przypadku usuwania drzew lub krzewów stwarzających niebezpieczeństwo,
•     na usunięcie złomów i wykrotów,
•     na sunięcie drzew lub krzewów w związku z planowaną inwestycją.
Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
- wzór wniosku na podejmowanie innych działań, polegających na usunięciu drzew i krzewów
- wzór programu_podejmowania_innych_działań polegających na usunięciu drzew i krzewów

ZABYTKOWE POJAZDY

Włączenie do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków pojazdu

Zaświadczenie do Urzędu Celnego

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie o zmianie miejsca przechowywania zabytku

Zgoda na włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

 

WYWOZY ZA GRANICĘ

Ocena czasu powstania zabytku

Oświadczenie  podmiotu ubiegającego  się  o  wydanie  pozwolenia  na  stały  wywóz  zabytku/zabytków  za  granicę

Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz za granicę - kraje UE

Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę (poza kraje UE)

DOTACJE CELOWE

DRUKI DOTYCZĄCE UDZIELANIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU:

- Wzór wniosku do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o udzielenie w roku 2024 dotacji celowej,

- Wzór harmonogramu przeprowadzenia prac (2024) ,

- Zmiany do regulaminu finansowania prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

- Regulamin finansowania prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

- Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu dotacji celowej 2024 - Wniosek o przekazanie środków dotacji celowej

- Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu dotacji celowej 2024 - Rozliczenie końcowe dotacji celowej

- Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu dotacji celowej 2024 - Oświadczenie w zakresie praw autorskich

- Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu dotacji celowej 2024 – Ankieta.


DRUKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

- Wzór zgody

  ARCHIWUM

Wniosek o udostępnienie zbiorów archiwum