Dotacje celowe 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

[14.12.2021]

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza, że przyznał dotację celową: dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy w wysokości 37.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych przy elewacji dzwonnicy przy Kościele Parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy.

[17.11.2021]

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza, że przyznał dotację celową: dla Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic z siedzibą w Piotrkowicach w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych przy koronie murów obwodowych Kościoła Filialnego pw. Św. Stanisława Biskupa na cmentarzu w Piotrkowicach.

[03.11.2021]

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza, że przyznał dotację celową: dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Strożyskach w wysokości 35.799,15 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji technicznej gotyckich malowideł znajdujących się na ścianie wschodniej wraz z transferem fragmentu nowożytnych malowideł (przęsło zachodnie)  w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Strożyskach.

[28.10.2021]

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza, że przyznał dotację celową: dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych we Wszechświętych w wysokości 13.399,62 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy feretronie z obrazami: Trójca Święta oraz Wszyscy Święci w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych we Wszechświętych.

[24.08.2021]

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza, że przyznał dotację celową dla parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac wzmacniających skarpę zabytkowego cmentarza przykościelnego, stanowiącego element zespołu kościoła parafialnego w Szczaworyżu (IV etap prac).

[30.07.2021]

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza, że przyznał dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych przy elewacji północnej Kościoła Parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim.

[22.07.2021]

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza, że przyznał dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście w wysokości 38.302,48 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście - etap I prac (elewacja kruchty i elewacja frontowa - zachodnia).

[16.07.2021]

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury.

[10.06.2021]

Ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Komisji do oceny formalnej i merytorycznej ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

[26.05.2021]

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza wyniki naboru wniosków o udzielenie w roku 2021 dotacji celowej na  planowane do przeprowadzenia prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w województwie świętokrzyskim.

[01.04.2021]

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury.

 

[05.02.2021]

- Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie w roku 2021 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- Wzór wniosku do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o udzielenie w roku 2021 dotacji celowej

- Wzór harmonogramu przeprowadzenia prac

Artykuły

Ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Komisji do oceny formalnej i merytorycznej ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

 OGŁOSZENIE
O NABORZE KANDYTATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI
DO OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ


ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury, dotyczących prac przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 ze zmianami) zwanej dalej „Komisją Konkursową”.

10 czerwca 2021