Zadania Wydziałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Delegatura Sandomierz

Kierownik Delegatury działa w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora na terenie działania Delegatury, wykonując zadania i kompetencje Urzędu Ochrony Zabytków.

Do zadań Kierownika Delegatury należy w szczególności:

1)   kierowanie i nadzór nad działalnością Delegatury;

2)   nadzorowanie merytoryczne załatwiania spraw przez pracowników Delegatury i organizacja pracy;

3)   wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń i opinii z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora, za wyjątkiem decyzji o wpisie zabytku do rejestru;

4)   przygotowywanie sprawozdań, planów i informacji dla Wojewódzkiego Konserwatora.


W przypadku nieobecności Kierownika Delegatury jego obowiązki pełni wyznaczony przez Wojewódzkiego Konserwatora pracownik Delegatury.


W skład Delegatury, oznaczonej symbolem DS, wchodzą następujące stanowiska do spraw inspekcji na obszarze „sandomierskim”:

1)   Stanowisko ds. inspekcji zabytków ruchomych (DS.R);

2)   Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych (DS.N);

3)   Stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych (DS.A);

4)   Stanowisko ds. obsługi sekretariatu (DS.SO).

29 października 2019

Wydział Finansów, Organizacji i Kadr

Do zadań Wydziału Finansów, Organizacji i Kadr, należy w szczególności:

1) sporządzanie planów finansowych jednostki do projektu ustawy budżetowej oraz układu wykonawczego budżetu za dany rok;

2) prowadzenie prawidłowej i terminowej rachunkowości;

3) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd;

4) organizowanie prac w zakresie sporządzania, obiegu, przyjmowania oraz kontroli dokumentów księgowych, zapewniających właściwy przebieg operacji gospodarczych i sprawne prowadzenie kontroli wewnętrznej;

5) prawidłowe i terminowe sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych;

6) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych i ich analiz;

7) prowadzenie rachuby płac, rozliczeń ZUS oraz terminowy pobór i przekazywanie podatku dochodowego do właściwego urzędu skarbowego;

8) dokonywanie wstępnych, bieżących i następnych kontroli wewnętrznych operacji gospodarczych;

9) prowadzenie ewidencji majątku Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków finansowych, zgodnie z planami finansowymi jednostki oraz obowiązującą klasyfikacją wydatków budżetowych;

11) kontrola formalna i rachunkowa dokumentów obrotu gotówkowego kasy oraz dokumentów stanowiących podstawę do regulowania zobowiązań jednostki;

12) przygotowywanie okresowych analiz, zarządzeń wewnętrznych oraz decyzji z zakresu realizacji wydatków budżetowych;

13) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym oraz przygotowanie ich do zatwierdzenia;

14) bieżące dekretowanie dokumentów z zakresu operacji bezgotówkowych oraz ich rejestrowanie w programie księgowym;

15) potwierdzanie i uzgadnianie w okresach miesięcznych występujących sald na kontach rozrachunkowych;

16) dokonywanie analizy kosztów i wydatków w stosunku do operacji bezgotówkowych;

17) prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych, sporządzanie sprawozdań oraz projektów zarządzeń wewnętrznych w tym zakresie;

18) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

19) dekretowanie listy płac w systemie księgowym;

20) prace przygotowawcze przy konstruowaniu budżetu zadaniowego Urzędu, opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym;

21) merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych;

22) przygotowywanie danych do okresowych sprawozdań z uwzględnieniem celów oraz działań realizowanych przez Urząd;

23) prowadzenie całości spraw kadrowych pracowników Urzędu i Delegatury;

24) przygotowywanie dokumentów związanych z przyjmowaniem do pracy i zwalnianiem pracowników, ewidencja czasu pracy;

25) przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę;

26) planowanie i koordynowanie urlopów, szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu i Delegatury;

27) załatwianie spraw związanych z legitymacjami służbowymi i ubezpieczeniowymi;

28) przygotowywanie materiałów związanych z awansowaniem, nagradzaniem, odznaczaniem i karaniem pracowników Urzędu i Delegatury;

29) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników;

30) prowadzenie spraw związanych z okresowymi badaniami profilaktycznymi, szkoleniami oraz zwolnieniami lekarskimi pracowników Urzędu i Delegatury;

31) zapewnienie ochrony danych osobowych;

32) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;

33) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych zatrudnianych pracowników oraz wyrejestrowanie pracowników;

34) sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zbiorczych oraz dokonywanie korekt deklaracji ZUS;

35) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej spraw kadrowych;

36) naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń za prace zlecone, sporządzanie rocznych rozliczeń PIT;

37) przekazywanie w formie elektronicznej stosownych miesięcznych i rocznych informacji dla PFRON;

38) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Urzędu w materiały, urządzenia i wyposażenie na cele administracyjne i biurowe;

39) obsługa i przygotowanie narad, konferencji, szkoleń organizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora;

40) prowadzenie rejestru faktur zakupów i usług;

41) prowadzenie magazynu materiałów biurowych, technicznych, środków trwałych o charakterze wyposażenia, druków;

42) prowadzenie nadzoru nad sprzętem będącym w użytkowaniu poszczególnych Wydziałów Urzędu oraz dokumentacji związanej z przenoszeniem sprzętu i jego likwidacją;

43) prowadzenie rejestru zamówień publicznych;

44) rozliczanie zużycia paliwa w samochodzie służbowym;

45) opracowywanie informacji umieszczanych na stronie Urzędu;

46) obsługa Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków;

47) prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu;

48) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;

49) prace przygotowawcze przy konstruowaniu budżetu zadaniowego Urzędu;

50) sporządzanie sprawozdań z budżetu zadaniowego Urzędu;

51) prowadzenie i załatwianie bieżących spraw związanych z organizacją wewnętrzną Urzędu;

52) współpraca ze stanowiskiem do spraw dotacji na zabytki;

53) współpraca ze stanowiskiem do spraw obsługi sekretariatu;

54) koordynowanie działań dotyczących wprowadzenia i funkcjonowania systemu EZD;

55) wykonywanie czynności administracyjnych budynku;

56) prowadzenie dziennika remontów, książki budynku;

57) prowadzenie skorowidza i sprawozdawczości działań realizowanych w zakresie stanowiska;

58) prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiego Konserwatora;

59) obsługa interesantów, przyjmowanie skarg i wniosków (w tym dotyczących informacji publicznej) skierowanych do Wojewódzkiego Konserwatora oraz prowadzenie rejestrów w tym zakresie;

60) prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych, poleceń wyjazdów służbowych, wyjść w godzinach służbowych;

61) udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do odpowiednich stanowisk pracy;

62) prowadzenie biura podawczego Urzędu;

63) wysyłanie, przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji i przesyłek;

64) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla zespolonej administracji rządowej w województwie;

65) zarządzanie pocztą elektroniczną;

66) świadczenie usług transportowych na rzecz Urzędu;

67) wykonywanie zadań zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, ze zm.);

68) udzielanie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.).

25 kwietnia 2017

Wydział Zabytków Archeologicznych, Techniki i Rejestru Zabytków Archeologicznych

Do zadań Wydziału Zabytków Archeologicznych, Techniki i Rejestru Zabytków Archeologicznych, należy w szczególności:

1) prowadzenie systematycznych, terenowych inspekcji zabytków przemysłu i techniki oraz stanowisk archeologicznych na obszarze województwa, w tym nadzór nad prawidłowością wykonywania prac konserwatorskich, badań archeologicznych lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru;

2) wydawanie decyzji, pozwoleń, nakazów konserwatorskich, postanowień, opinii w sprawie prac archeologicznych i wykopaliskowych przy obiektach i zespołach zabytkowych oraz zabytkach przemysłu i techniki;

3) współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, w tym opiniowanie i uzgadnianie opracowywanych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich projektów i zmian, w zakresie ustanawiania ochrony konserwatorskiej dotyczącej zabytkowych stanowisk archeologicznych i stref ochrony konserwatorskiej - archeologicznej;

4) współdziałanie z organami administracji ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, architektoniczno - budowlanymi oraz nadzoru budowlanego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

5) współpraca z organizacjami, instytucjami, fundacjami i innymi jednostkami w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

6) dokonywanie odbiorów prac prowadzonych na podstawie pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora;

7) konsultowanie projektów, programów i zamierzeń inwestycyjnych dotyczących zabytków archeologicznych oraz przemysłu i techniki;

8) gromadzenie, systematyzowanie i aktualizacja baz danych dotyczących zabytkowych obiektów archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami wojewódzkiej ewidencji zabytków;

9) prowadzenie rejestru zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego;

10) opracowywanie wykazów zabytków archeologicznych w układach administracyjnych, rzeczowych i liczbowych dla potrzeb Wojewódzkiego Konserwatora oraz innych zainteresowanych podmiotów;

11) rozpoznawanie wartości zabytków niezbędnych dla realizacji zadań w oparciu o  dokumentację archiwalną, fotograficzną, ikonografię i publikacje;

12) opracowywanie na podstawie szczegółowych planów jednostek z obszaru województwa, wojewódzkiego planu ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

13) opracowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania Urzędu w okresie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

14) nadzór nad przygotowaniem planów ochrony i ewakuacji dóbr kultury przez jednostki organizacyjne posiadające dobra kultury lub zarządzające nimi;

15) nadzór nad przygotowaniem gminnych i powiatowych planów ochrony zabytków;

16) gromadzenie, przygotowywanie i opracowywanie materiałów archeologicznych pochodzących z interwencji, nadzorów, badań ratowniczych i znalezisk luźnych, celem przekazania jednostkom muzealnym, współpraca z muzeami w zakresie opracowywania i przekazywania zbiorów archeologicznych;

17) prowadzenie ewidencji zabytków archeologicznych z wizytacji konserwatorskich, znalezisk luźnych i badań AZP;

18) wykonywanie wstępnych zabiegów konserwatorskich znalezisk archeologicznych;

19) gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie księgozbioru;

20) prowadzenie archiwum zakładowego;

21) gromadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi sprawami;

22) przygotowanie dokumentacji do archiwizacji;

23) wykonywanie zadań zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, ze zm.);

24) udzielanie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.).

25 kwietnia 2017

Wydział Zabytków Ruchomych, Rejestru Zabytków i Dotacji na Zabytki

Do zadań Wydziału Zabytków Ruchomych, Rejestru Zabytków i Dotacji na Zabytki, należy w szczególności:

1) planowanie i prowadzenie inspekcji zabytków ruchomych oraz dokonywanie oceny i weryfikacji danych dotyczących tych obiektów w tym:

   a) sposobu użytkowania zabytków,

   b) aktualnego stanu zachowania zabytków oraz określenia zagrożeń,

   c) prawidłowości i terminowości prowadzonych prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych,

  d) prawidłowości dokumentacji oraz toku prac konserwatorskich i innych prac przy zabytkach, a także między innymi posiadanie niezbędnych pozwoleń, kwalifikacji osób prowadzących i nadzorujących pracę,

  e) aktualnych właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych;

2) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń, pozwoleń, opinii i innych pism z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami;

3) konsultowanie projektów, programów i zamierzeń inwestycyjnych dotyczących zabytków ruchomych;

4) współdziałanie w zakresie ochrony zabytków ruchomych z ich właścicielami oraz współpraca w tym zakresie z kolekcjonerami;

5) udział w komisjach odbioru prac konserwatorskich prowadzonych w oparciu o pozwolenia wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora;

6) rozpoznawanie wartości zabytków niezbędnych dla realizacji zadań w oparciu o dokumentację archiwalną, fotograficzną, ikonografię i publikacje;

7) gromadzenie, systematyzowanie, aktualizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych i nieruchomych;

8) prowadzenie rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego;

9) przygotowywanie dokumentów i danych dla przeprowadzenia postępowania administracyjnego w związku ze skreśleniem lub wpisem zabytku do rejestru zabytków oraz opracowywanie merytoryczne uzasadnienia tych decyzji;

10) prowadzenie archiwum głównego WUOZ i jego udostępnianie dla celów badawczych;

11) opracowywanie wykazów zabytków ruchomych i nieruchomych w układach administracyjnych, rzeczowych i liczbowych dla potrzeb Wojewódzkiego Konserwatora oraz innych zainteresowanych podmiotów;

12) sprawdzanie pod kątem formalnym, rachunkowym i merytorycznym wniosków o udzielenie dotacji celowych oraz ofert na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

13) przygotowywanie umów o przyznaniu dotacji celowych, zawieranych pomiędzy Urzędem, a użytkownikami (właścicielami lub posiadaczami zabytków);

14) przygotowywanie umów o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, zawieranych pomiędzy Urzędem, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

15) sprawdzanie pod kątem formalnym, rachunkowym i merytorycznym rozliczeń umów (rozliczeń wykonanych prac);

16) prowadzenie rejestru wniosków i rejestru umów o przyznaniu dotacji celowych oraz wykazu udzielonych dotacji;

17) sporządzanie zestawień zawartych umów i poniesionych wydatków dotyczących dotacji przeznaczonych na prace przy zabytkach;

18) zatwierdzanie ofertowych i powykonawczych kosztorysów remontów i konserwacji w związku z dotacjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w zakresie zgodności planowanych lub zrealizowanych prac z decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora, zezwalającymi na ich przeprowadzenie;

19) gromadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi sprawami;

20) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;

21) wykonywanie zadań zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, ze zm.);

22) udzielanie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego, zgodnie  z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.).

25 kwietnia 2017

Wydział Zabytków Nieruchomych, Założeń Rezydencjonalnych i Zieleni

Do zadań Wydziału Zabytków Nieruchomych, Założeń Rezydencjonalnych i Zieleni, należy w szczególności:

1) planowanie i prowadzenie systematycznych terenowych inspekcji zabytków nieruchomych: architektury i budownictwa, zabytkowych założeń urbanistycznych, cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, zabytkowych układów zieleni, zespołów pałacowo i dworsko parkowych oraz dokonywanie oceny i weryfikacji danych dotyczących tych obiektów w tym:
a) sposobu użytkowania i eksploatacji obiektów i zespołów zabytkowych oraz ich otoczenia,
b) aktualnego stanu zachowania substancji budowlanej i otoczenia oraz określenia zagrożeń,
c) prawidłowości i terminowości prowadzonych prac konserwatorskich, remontowych, budowlano - rewaloryzacyjnych, adaptacyjnych, rewitalizacyjnych przy zabytkach,
d) prawidłowości dokumentacji oraz toku prac konserwatorskich i innych prac przy zabytkach, a także posiadanie niezbędnych pozwoleń i kwalifikacji osób prowadzących i nadzorujących pracę,
e) aktualnych właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych;
2) dokonywanie odbiorów prac prowadzonych na podstawie pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora;
3) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń, pozwoleń, opinii i innych pism z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami dotyczących zabytkowej architektury i budownictwa, inwestycji w zabytkowych założeniach urbanistycznych, cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, układów zieleni oraz zespołów pałacowo i dworsko parkowych;
4) konsultowanie projektów, programów i zamierzeń inwestycyjnych dotyczących zabytków nieruchomych: architektury i budownictwa, założeń urbanistycznych, cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, układów zieleni oraz zespołów pałacowo i dworsko parkowych;
5) współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, w tym opiniowanie i uzgadnianie opracowanych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich projektów i zmian w zakresie ustanawiania ochrony konserwatorskiej dotyczącej obiektów i obszarów;
6) współdziałanie z organami ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
7) współdziałanie z organizacjami, instytucjami, fundacjami i innymi jednostkami w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) rozpoznawanie wartości zabytków niezbędnych dla realizacji zadań w oparciu o  dokumentację archiwalną, fotograficzną, ikonografię i publikacje;
9) weryfikacja i waloryzacja zabytkowej zieleni, obiektów podworskich, zabytków architektury i budownictwa, założeń urbanistycznych, cmentarzy i miejsc pamięci narodowej w celu ustalenia zakresu ochrony i zgłaszania wniosków o wpisanie dobra kultury do rejestru zabytków;
10) typowanie obiektów do zagospodarowania i opiniowanie programów użytkowych;
11) opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich w przypadkach podejmowania inwestorskich działań lub konieczności rewaloryzacji i konserwacji na wniosek inwestorów lub z urzędu;
12) gromadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi sprawami;
13) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;
14) wykonywanie zadań zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, ze zm.);
15) udzielanie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.).

25 kwietnia 2017