Inspekcja ds. zabytków archeologicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SPRAWA :
Zezwolenie na prowadzenie prac archeologicznych i wykopaliskowych

Podstawa prawna:
- art.30, art.31,art. 36, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z dnia 17 września 2003 r.) oraz art. 104 § 104 Kpa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek

We wniosku należy określić precyzyjnie lokalizację planowanych badań/nadzoru (z podaniem nr ewidencyjnego działki/działek - nie dotyczy inwestycji liniowych)

  • Pisemna zgoda właściciela terenu planowanych badań/nadzoru archeologicznego lub oświadczenie inwestora o zawarciu umowy z wykonawcą badań/nadzoru
  • Oświadczenie wykonawcy o kwalifikacjach do wykonywania badań/nadzoru (wymagana 48 - miesięczna praktyka terenowa po uzyskaniu dyplomu)

Termin załatwienia:
Zgodnie z przepisami Kpa - niezwłocznie, w przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, ul. Ignacego Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce ( tel. 41 330 18 00 )

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Inspekcja ds. zabytków archeologicznych

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:
Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie zezwolenia na zmianę przeznaczenia - doręczone stronom przez pocztę

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia, za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naturalnego w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.