Pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WŁĄCZENIE DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW KARTY POJAZDU ZABYTKOWEGO BĄDŹ O CHARAKTERZE KOLEKCJONERSKIM CZY HISTORYCZNYM:

Pojazdy do ewidencji włączane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r., z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z 2011 r.)

Właściwość orzekania o włączeniu karty ewidencyjnej pojazdu zabytkowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków posiada jedynie wojewódzki konserwator zabytków.

POJAZD ZABYTKOWY W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW:

 • Art. 3, pkt 1… rzecz ruchoma stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
 • Art. 6 ust. 1, pkt 2 lit. d. … ruchomy zabytek techniki to środek transportu taki który świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego.
 • Art. 51 ust. 1 Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii: (…) 14) środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł;

KONIECZNE DOKUMENTY:

 • wniosek właściciela pojazdu z prośbą o włączenie do ewidencji;
 • karta ewidencyjna zabytku opracowana zgodnie z instrukcjami Narodowego Instytutu Dziedzictwa przez osoby bądź placówki kompetentne w zakresie orzekania o samochodach;
 • opłata 17 zł – za wydanie zaświadczenia, na konto Urzędu Miasta w Kielcach,
  nr konta bankowego: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000;

WYJAŚNIENIA:

Decydując się na wybór obiektu do prawnej ochrony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wojewódzki konserwator zabytków ma na uwadze definicję zabytku zawierającą pojęcie „wartości” oraz „minionej epoki”, jak również – w odniesieniu do zabytków ruchomych, jakimi są środki transportu -  treść  art. 51 ust. 1 pkt. 14 ustawy, mówiący o braku konieczności uzyskania pozwolenia na wywóz za granicę pojazdów, które mają mniej niż 50 lat (i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł).
Pomocne w zrozumieniu pojęcia pojazdu kolekcjonerskiego, historycznego lub pojazdu zabytkowego są również kryteria określone przepisami prawa celnego. Brane są one pod uwagę ze względu na obrót pojazdami i ich wywóz za granicę. Na podstawie Not Wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej, w których wyjaśnieniach do sekcji XXI dział 97 określone zostały warunki, jakie powinien spełniać pojazd aby mógł być uznany za kolekcjonerski.
W świetle tych ustaleń pojazd kolekcjonerski to pojazd mechaniczny który:

 1. posiada co najmniej 30 lat;
 2. jego stan jest oryginalny, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego, silnika;
 3. model lub typ nie jest produkowany;
 4. występuje stosunkowo rzadko;
 5. nie jest normalnie stosowany do jego oryginalnego celu;
 6. jest przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym handlem podobnymi artykułami użytkowymi;
 7. posiada znaczną wartość
 8. mogą to być też pojazdy mniej niż 30-sto letnie, które, co może być udowodnione brały udział w wydarzeniu historycznym;
 9. samochody wyścigowe, które, co może zostać udowodnione, zostały zaprojektowane, zbudowane i wykorzystane wyłącznie do zawodów i osiągnęły znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach.

Uwaga! W związku ze zmianą przepisów ustawy w czerwcu 2010 r. kryteria oceny pojazdów kolekcjonerskich określone w porozumieniu z Naczelną Organizacją Techniczną pismem Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 23 marca 2001 roku przestały być aktualne. Przypominamy że zgodnie z zasadami tam przyjętymi pojazd o wartości kolekcjonerskiej (procedura ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków) powinien:

 1. posiadać co najmniej 25 lat i musi być (w modelu) nie produkowany od lat 15.
 2. posiadać minimum 3/4 zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły).
 3. pojazdy mające mniej niż 25 lat, ale starsze niż  10 lat,  kwalifikują się jedynie o ile są egzemplarzami unikalnymi, o wyjątkowych rozwiązaniach konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji (potwierdzić to winny dwie niezależne ekspertyzy rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej poparte opinią dyrektora Muzeum Techniki NOT w Warszawie).

Kwestia rejestracji pojazdów uregulowana jest przez art. 2 pkt 39 ustawy z dn. 20.07.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z 1997 r. z późniejszymi zmianami); art. 6, ust.1, pkt 2 litera "d", art. 22 ust. 2, 3, art. 133 ustawy z dn. 23.07.2003 r. O  ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568);
Przepisy wykonawcze zawiera  § 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 133, poz. 1123 z 2002 r.).