Inspekcja ds. zabytków nieruchomych (zabytki architektury, budownictwa,cmentarze, parki i zabytki techniki)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wydaje decyzje zezwalające na:
• prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
• wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
• prowadzenie badań architektonicznych zabytku,
• przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
• dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
• zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
• umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
• na inne działania, które mogłoby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru,
• na sprzedaż, zamiany, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste, aport nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
• na usuwanie zieleni z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (np. parków, cmentarzy)

Inspekcja zabytków architektury i budownictwa wydaje także:

 • decyzje wstrzymujące prace konserwatorskie, roboty budowlane, badania architektoniczne i inne działania podjęte samowolnie - bez wymaganych zezwoleń,
 • decyzje nakazujące przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem),
 • decyzje nakazujące przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego lub zobowiązujące do doprowadzenia zabytku do najlepszego stanu.

Ponadto inspekcja architektury i budownictwa postanowieniami uzgadnia warunki zabudowy terenu i dokumentację projektową wSPRAWAch dotyczących obiektów zabytkowych

SPRAWA :
Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Podstawa prawna:

- art.36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z dnia 17 września 2003 r.), art.39, ust.1 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:
- wniosek
- załączniki w tym przede wszystkim:

 • dokumentacja techniczna (projekt budowlany, program prac, itp.)
 • aktualny dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością
 • w przypadku współwłasności - zgoda współwłaścicieli
 • w przypadku, gdy wnioskujący nie jest właścicielem - dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (np. umowa najmu) oraz zgoda właściciela na prowadzenie prac
Termin załatwienia:
Zgodnie z przepisami Kpa - niezwłocznie, w przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, ul. Ignacego Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce (tel. 41 330 18 00 )

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy :
Inspekcja ds. zabytków nieruchomych

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:
Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie zezwolenia na zmianę przeznaczenia - doręczone stronom przez pocztę

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia, za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naturalnego w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

SPRAWA :
Wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku (także cmentarzy)

Podstawa prawna:
- art.36, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z dnia 17 września 2003 r.) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:
- wniosek
- załączniki w tym przede wszystkim:

 • dokumentacja techniczna (projekt budowlany, program prac, itp.)
 • aktualny dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością
 • w przypadku współwłasności - zgoda współwłaścicieli
 • w przypadku, gdy wnioskujący nie jest właścicielem - dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (np. umowa najmu) oraz zgoda właściciela na prowadzenie prac
Termin załatwienia:
Zgodnie z przepisami Kpa - niezwłocznie, w przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

Miejsce złożenia dokumentów :
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, ul. Ignacego Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce (tel. 41 330 18 00)

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy :
Inspekcja ds. zabytków nieruchomych

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:
Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie zezwolenia na zmianę przeznaczenia - doręczone stronom przez pocztę

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia, za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naturalnego w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

SPRAWA:
Przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

Podstawa prawna:
- art.36, ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z dnia 17 września 2003 r.), art.39, ust.1 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:
- wniosek
- załączniki w tym przede wszystkim:

 • dokumentacja techniczna (projekt budowlany, program prac, itp.)
 • aktualny dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością
 • w przypadku współwłasności - zgoda współwłaścicieli
 • w przypadku, gdy wnioskujący nie jest właścicielem - dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (np. umowa najmu) oraz zgoda właściciela na prowadzenie prac
Termin załatwienia:
Zgodnie z przepisami Kpa - niezwłocznie, w przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, ul. Ignacego Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce (tel. 41 330 18 00)

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy :
Inspekcja ds. zabytków nieruchomych

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:
Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie zezwolenia na zmianę przeznaczenia - doręczone stronom przez pocztę

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia, za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naturalnego w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

SPRAWA :
Dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

Podstawa prawna:
- art.36, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z dnia 17 września 2003 r.) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:
- wniosek
- załączniki w tym przede wszystkim:

 • projekt podziału
 • aktualny dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością
 • w przypadku współwłasności - zgoda współwłaścicieli
Termin załatwienia:
Zgodnie z przepisami Kpa - niezwłocznie, w przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, ul. Ignacego Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce (tel. 41 330 18 00)

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy :
Inspekcja ds. zabytków nieruchomych

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:
Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie zezwolenia na zmianę przeznaczenia - doręczone stronom przez pocztę

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia, za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naturalnego w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

SPRAWA :
Zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku (także cmentarzy)

Podstawa prawna:
- art.36, ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z dnia 17 września 2003 r.) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:
- wniosek
- załączniki w tym przede wszystkim:

 • program użytkowy
 • aktualny dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością