Stanowisko ds. dotacji na zabytki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sprawa: Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
które mogą być udzielone przez Ministra Kultury za środków finansowych z części budżetu państwa „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” i przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze środków finansowych z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda.

1.Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2005 r. Nr 112 poz. 940 ze zm.).

Rozdział 7. Zasady finansowania opieki nad zabytkami - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, ze zm.).

2. Wzór obowiązującego wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

- do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dziale druki do pobrania.

3.Terminy składania wniosków:

- do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach o udzielenie dotacji przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku składa się do dnia 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone, składa się do dnia 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.

4. Wzóry wniosków, terminy składania wniosków i informacje dotyczące pozyskania dotacji przyznawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego można pobrać i są dostępne na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/

Sprawa: Dotacje celowe ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda, na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony dóbr kultury, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność statutową w sferze ochrony dóbr kultury oraz działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach i w zakresie odpowiadającym zadaniom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach.

1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst: Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 r. Nr 6, poz. 25),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze. zm.).

2. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w I półroczu roku budżetowego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (http://wuozkielce.bip.gov.pl/ ), a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach ul. Ignacego Paderewskiego 34A,25-502 Kielce.

3. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru oferty podanej w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 r. Nr 6, poz. 25) i informacji podanych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Sprawa: Dotacje z Funduszu Kościelnego na remont obiektów sakralnych.

Procedura postępowania przy wnioskach o dofinansowanie prac przy zabytkowych kościołach:

wnioski o przyznanie dotacji Parafia składa do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wydział Regulacji Prawnych i Funduszu Kościelnego, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, po złożeniu wniosku wstępnego (ogólnego) Departament przesyła do wypełnienia wymagany druk wniosku, do którego wnioskodawca dołącza niezbędne dokumenty (m.in. z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków zezwalającą na prace i opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków na temat zasadności starań o dotację ze środków państwowych), dotacja przyznawana jest tylko na pokrycie części kosztów remontu.

Parafia może również starać się o uzyskanie dotacji na remont innych niż kościół, obiektów w zespołach sakralnych, na cele związane z działalnością społeczną czy oświatową.

Niezbędne jest załączenie zgody swojego biskupa i dokumentu potwierdzającego prawo własności do obiektu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 245 59 19, w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych (e-mail: DWiMN@mac.gov.pl ).


Niezbędne pliki do pobrania w dziale druki do pobrania.